වාහන උපකරණ

Vehicle headlights

වාහන හෙඩ් ලයිට්

/automotive-equipments/

කාර් කුෂන් වාතාශ්රය පද්ධතිය

vehicle DVD

වාහන ඩීවීඩී

car speaker

කාර් ස්පීකර්

car refrigerator

කාර් ශීතකරණයක්