ගෘහ උපකරණ

/household-appliances/

වායු පවිතකාරකය

humidifier

ආර්ද්රකය

Aromatherapy

ඇරෝමැටෙරපි

water dispenser

ජල බෙදාහරින්නා

portable refrigerator

අතේ ගෙන යා හැකි ශීතකරණයක්

wine cabinet

වයින් කැබිනට්

beer machine

බියර් යන්ත්‍රය

coffee machine

කෝපි යන්ත්‍රය

clothes dryer

ඇඳුම් වියළනය

electromagnetic oven

විද්යුත් චුම්භක උදුන

projector

ප්‍රොජෙක්ටරය

power amplifier sound

බල ඇම්ප්ලිෆයර් ශබ්දය