කාර්මික උපකරණ

welding machine

වෙල්ඩින් යන්ත්රය

frequency converter

සංඛ්යාත පරිවර්තකය

power supply

බල සැපයුම

network switch

ජාල ස්විචය

network base station

ජාල පදනම් ස්ථානය

case heat dissipation

නඩුව තාප වි .ටනය

Virtual money miner

අතථ්‍ය මුදල් පතල් කම්කරුවෙක්

Bitcoin Miner

බිට්කොයින් මයිනර්

Bitcoin Miner2

බිට්කොයින් මයිනර්