වෛද්‍ය සහ සනීපාරක්ෂක උපකරණ

/medical-and-hygienic-instruments/

PM2.5 සංවේදකය

Oxygen Absorber

ඔක්සිජන් අවශෝෂක

Health Monitoring Instrument

සෞඛ්‍ය අධීක්ෂණ මෙවලම

Sputum Absorber

ස්පුටම් අවශෝෂක

Sterilizing machine

විෂබීජහරණය කිරීමේ යන්ත්රය

electronic mask

විද්‍යුත් ආවරණ

Beauty machine

රූපලාවණ්‍ය යන්ත්‍රය

smart toilets

ස්මාර්ට් වැසිකිලි