කාර්යාල උපකරණ

Computer case power supply1

පරිගණක නඩුව බල සැපයුම

notebook fan

නෝට්බුක් රසිකයෙක්

security equipment

ආරක්ෂක උපකරණ

Office Equipments

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

oscilloscopes

oscilloscopes

/office-equipments/

පරීක්ෂණ උපකරණ

photocopiers

ඡායා පිටපත්

shredders

කඩදාසි