ක්‍රීඩා විනෝදාස්වාදය

/sports-entertainment/

ගුවන් ආකෘතිය

Air hockey

එයාර් හොකී

aquarium tank

මින්මැදුර

treadmill

ට්‍රෙඩ්මිල්